FAQ - isiZulu

FAQ - isiZulu IMIBUZO EVAME UKUBUZWA MAYELANA NEZINGUQUKO EBULUNGWINI BE-KGANYA BENEFITS FUND TRUST. Ngithole isaziso mayelana nezinguquko ebulungwini bami beKganya Benefits Fund Trust. Bumayelana nani lobu bulungu? Uma uyilungu leKganya Benefits Fund Trust, isaziso sibhekiswe kuwena. Uma ungelona ilungu leKganya Benefits Fund Trust, sicela ungasinaki lesi saziso. Ngithole isaziso mayelana nezinguquko ebulungwini bami beKganya Benefits Fund Trust. Ingabe ngizohlala ngiyilungu leKganya Benefits Fund Trust? • Uma uyilungu leKganya Benefits Fund Trust, uzohlala uyilungu leKganya Benefits Fund Trust. • Uzofaneleka futhi uqhubeke ukufanelekela njengelungu elihlomulayo, elinelungelo lokuthola imihlomulo yeKganya Benefits Fund Trust, inqobo nje uma ukhokha izinkokhelo zakho zobulungu zinyanga zonke. Ngithole isaziso mayelana nezinguquko ebulungwini bami beKganya Benefits Fund Trust. Yiziphi izinguquko ezizokwenziwa ebulungwini bami? • Okwamanje, bonke abahlomuli abangamalungu eKganya Benefits Fund Trust bathola ikhava yomshuwalense wezinzuzo zomngcwabo, imihlomulo yezifo ezesabekayo nezinzuzo zezingozi zomuntu siqu (" izinzuzo ezikhaviwe umshwalense ") ngamapholisi eqembu atholwe yi- Kganya Benefits Fund Trust futhi ahlinzekwa ngabakwaSanlam Developing Markets Limited (" Sanlam "). • Noma kunjalo, ngenxa yoshintsho emthethweni wemishuwalensi, iKganya Benefits Fund Trust kanye nabakwaSanlam bangase bangasaqhubeka namapholisi enhlangano. • IKganya Benefits Fund Trust ngakho-ke ngeke isakwazi ukuhlinzeka kanye/noma ukuthola inikeze imihlomulo ebalwe ngaphansi komshuwalense ngamapholisi eqembu. Nokho, izinzuzo zakho ezibandakanyiwe kumshwalense ngeke zilahleke kodwa izinguquko ezithile kufanele zenziwe ebulungwini bakho . • Ukuze kuqaliswe ukusebenza kwezinguquko ezishiwo, ukuchitshiyelwe kwetayitela le-Kganya Benefits Fund Trust, kanye nokuchitshiyelwa kanye/noma ukuchithwa kanye nokushintshwa kwezimiso ezikhishwe yi-Kganya Benefits Fund Trust, kuyadingeka. Lezi zinguquko zinomthelela emihlomulweni ebandakanyiwe kumshuwalense; kanye neminye imihlomulo ezifana efana nemihlomulo ye-Leeto la Moria, imihlomulo efana neLeeto la Moria, imihlomulo yokusizakala lapho imoto yakho iba nenkinga emgwaqweni, imihlomulo yokuhlelwa komngcwabo; nemihlomulo yokuhlolwa kwempilo (kulabo abangamalungu ekomidi lebandla abangamalungu angabahlomuli) (" imihlomulo engafakiwe kumshwalense "). • Izinguquko ebulungwini bakho ngokwezinzuzo ezibandakanywe kumshwalense zimi kanje: o Njengomhlomuli oyilungu uzothola inkontileka yomshwalense iPukwana ya Kganya, noma iNkontileka yeThari ya Baruti Pukwana ya Kganya uma kungamalungu ekomidi angamalungu angabahlomuli, eyesekwe abakwaSanlam, futhi ube umnikazi wepholisi yakwaSanlam ngemihlomulo efanayo ngaphambilini eyatholwa yiKganya Benefits Fund Trust ngokwemigomo yeqembu. Funda imigomo nemibandela yenkontileka yomshwalense i-Pukwana ya Kganya kanye nenkontileka yomshwalense i-Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, ngokucophelela njengoba yehlukile emigomweni nemibandela ye-Kganya Benefits Fund Trust. o Izichibiyelo zeKganya Benefits Fund Trust kanye nezimiso zeKganya Benefits Fund Trust kuzoshintsha kuphela indlela abahlomuli abangamalungu abafinyelela ngayo ezinzuzweni ezibandakanywe kumshwalense. Lokhu kuzokwenzeka ngokukhipha izinzuzo ezitholakalayo njengamanje ezitholwa ngeKganya Benefits Fund Trust ngokuthi –

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=