FAQ - Sepedi

2 o Diphetogo go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya le melawana go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya di tla fetola fela tsela yeo maloko a baholegi a bago le phihlelelo go dikholego tšeo di inšorilwego. Se se tla direga ka go bea dikholego tšeo di beilwego tšeo gabjale ba ipshinago ka tšona legatong ka go šomiša Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya ka – § tokelo yeo e beilwego kgahlanong le Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya gore go lefelwe dikompetšo; le § tokelo kgahlanong le Sanlam go ya le ka kontraka ka inšorentshe ya Pukwana ya Kganya goba kontraka ya inšorentshe ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya go dikholego tšeo di inšorilwego. o Bjalo ka leloko la moholegi, o ka tshepa gore Therasere ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya di tla lefela didikompetšo go Sanlam ge fela wena o lefela ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. O kgopelwa go hlokomela gore: Ge eba ga o lefele ditefelo tša gago tša boleloko go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya e ka se lefele dikompetšo go ya ka mabaka a kontraka ya gago ya Pukwana ya Kganya go Sanlam, gomme o ka lahlegelwa ke dikholego tša gago tše bohlokwa tša intšorentshe . o Ka go amogela kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya goba kontraka ya inšorentshe ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, ge eba o na le kleime ya kholego efe goba efe yeo e inšorilwego, o swanetše go kleima kgahlanong le Sanlam. Le ge go le bjalo kleime ya gago e tla ba ya nnete fela ge eba o fihlelela mabaka le dipeelano tša kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya goba kontraka ya inšorentshe ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya. Se se hloka gore,wena o swanetše go lefela ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, magareng ga dilo tše dingwe. o Balaodi ba Inšorentshe ya Kganya (RF) Proprietary Limited ba tla tšwela pele go sepediša dikholego tšeo di inšorilwego. Se se hlalosa gore go ka se sa ba le phapano go tsela yeo dikleime tša dikholego tšeo di inšorilwego di sepetšwago ka gona. • Diphetogo go boleloko bja gago go ya ka dikholego tšeo di sego tša inšoriwa di ka tsela yeo e latelago: o Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya go tšwa go ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi, e tla neela ZCC legatong la gago bjalo ka leloko la moholegi. o Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya e tla tšwela pele ka go aba le/ goba go rekišetšana phihlelelo go dikholego tšeo di sego tša inšoriwa, e ka ba dikholego tša Leeto la Moria, tša thušo ya ge o šaretšwe o le ka thoko ga tsela, tša tshepedišo ya tša poloko le dikholego tša tekolo ya maphelo ye botse (mo mabakeng a maloko a komiti ya kereke ao e lego maloko a baholegi) ka tsela ya go swana thwii . Aa e ka ba ke swanetše go tšwela pele ka go lefela ditefelo tša boleloko bja ka? Aa e ka ba ditefelo tša ka tša boleloko di tla fetoga? • Bjalo ka leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, o swanetše go tšwela pele ka go lefela ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi makaleng a go fapafapana a Kereke. Ka ge e be e dutše e le setlwaedi sa go ngwala letšatšikgwedi, rasiti e tla abelwa wena nako ye o lefela ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi. • Diomiti tša kereke di tla tsentšha ditšhelete tša ditefelo tša boleloko ka gare ga akhaonte ya panka ka leina la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. • Ka go lefela ditefelo tša gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi, o netefatša boleloko bja gago go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya bjalo ka moholegi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=