FAQ - Sepedi

FAQ – Sepedi DIPOTŠIŠO TŠEO DI BOTŠIŠWAGO KGAFEKGAFETŠA MAELANA LE DIPHETOGOGO BOLELOKO GO THERASETE YA MAŠELENG A DIKHOLEGO TŠA KGANYA Ke amogetše tsebišo ka ga diphetogo go boleloko bja ka go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. Naa boleloko bjo bo bolela ka eng? Ge eba o leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, tsebišo e lebišitšwe go wena. Ge eba ga o leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, o kgopelwa go hlokomologa tsebišo. Ke amogetše tsebišo ka ga diphetogo go boleloko bja ka go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. Aa e ka ba ke tla dula ke le leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya? • Ge eba o leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, o tla dula o le leloko la Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. • O tla swanelwa wa ba wa tšwela pele go swanelwa bjalo ka moholegi, yoo a nago le maswanedi a dikholego tša Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, ge fela o lefela ditefelo gago tša boleloko tša kgwedi le kgwedi. Ke amogetše tsebišo ka ga diphetogo go boleloko bja ka go Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya. Naa ke diphetogo dife tšeo di tla dirwago go boleloko bja ka? • Gabjale, baholegi ka moka ba Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya ba amogela khava ya dikholego tša poloko, bolwetši bjo bošoro le dikholego tša kotsi ya motho (“ dikholego tšeo di inšorilwego ”) go šomišwa dipholisi tša dihlopha tšeo di rekilwego ke Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya ebilwe di thekgilwe ke Sanlam Developing Markets Limited (“ Sanlam ”). • Le ge go le bjalo, ka lebaka la diphetogo ka gare ga molao wa inšorentshe, Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya le Sanlam di ka no se sa tšwela pele ka dipholisi tša dihlopha. • Ka gona Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya e ka se sa kgona go aba le/ goba rekišetšana dikholego tšeo di inšorilwego go šomišwa dipholisi tša dihlopha. Le ge go le bjalo, dikholego tša gago tšeo di inšorilwego di ka se timelele efela diphetogo tše itšeng di swanetše go dirwa godimo ga boleloko bja gago . • Gore go kgonwe go tsenywa tirišong diphetogo tšeo di boletšwego, phetošo go molao wa therasete wa Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, le phetošo le/ goba go fediša le go bea legatong ga melawana yeo e ntšhitšwego ke Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya, di a nyakega. Diphetogo tše di ama dikholego tšeo di inšorilwego; le dikholego tše dingwe tša go swana le tša Leeto la Moria, tša thušo ya ge o šaretšwe o le ka thoko ga tsela, tša tshepedišo ya tša poloko; le dikholego tša tekolo ya maphelo ye botse (mo mabakeng a maloko a komiti ya kereke ao e lego maloko a dikholego) (“ dikholego tšeo di sego tša inšoriwa ”). • Diphetogo go boleloko go lebeletšwe dikholego tšeo di inšorilwego di ka tsela yeo e latelago: o Bjalo ka leloko la moholegi o tla amogela kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya, goba Kontraka ya inšorentshe ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya mo mabakeng ao maloko a komiti ao e lego maloko a dikholego, a thekgwago ke Sanlam ka mašeleng, gomme ya ba mong wa pholisi ya Sanlam go dikholego tšeo di inšorilwego tša go swana, tšeo kua moragonyana di bego di rekilwe ke Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya go ya le ka dipholisi tša dihlopha. Bala mabaka le dipeelano tša kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya le kontraka ya inšorentshe ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, ka tlhokomelo bjalo ka ge di fapana ka melao le dipeelano ya Therasete ya Mašeleng a Dikholego tša Kganya.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=