2022 Communications Flyer ST

Dilemong tse fetang tse mashome a mabedi tse fetileng, ke thehile Kganya Benefits Fund Trust (“ Letsete ”) molemong wa phutheho ya ZCC. Tlasa tataiso ya ka, Letsete ka dilemo tse ngata, le fane ka phihlello ho ditsiane tsa bohlokwa bakeng sa ditho tsa ZCC tse lefang ditefiso tsa botho tsa kgwedi le kgwedi mme tse maemong a matle (“ bajalefa ba ditho ”). Ditsiane tsena di kenyelletsa tshireletso ya tjhelete e tlase ya lepato, mafu a mahlonoko le kotsi ya motho (“ ditsiane tse inshorilweng ”); le ditsiane tse ding tse jwalo ka ditsiane tsa Leeto la Moria, ditsiane tsa thuso ya mmileng, ditsiane tsa tsamaiso ya lepato, le ditsiane tsa tekolo ya bophelo bo botle (sebakeng sa ditho tsa komiti ya kereke bao e leng bajalefa ba ditho) (" ditsiane tse sa inshorwang "). Hammoho le batsamaisi-mmoho le nna ba Letsete, kamehla ke dula ke netefatsa hore ditshebetso tsa Letsete le latela molao o tshebetsong ka ho phethahala. Ho dula re latela molao, Letsete ha le na boikgethelo ntle le ho etsa diphetoho tse itseng ka lebaka la phetoho ya melao ya inshorense e amang tsela eo ka yona Letsete le sebetsang. Kahoo tokiso ho lengolo la melao ya letsete la Letsete, le tokiso le/kapa kgulo le puseletso ya melawana e fanweng ke Letsete, di a hlokeha. Tokiso e tla ama bobedi ha ditsiane tse inshorilweng le tse sa inshorwang (mmoho e leng “ diphetoho ”). Tokomane ena e sebetsa jwalo ka tsebiso ya diphetoho ho botho ba hao ka lebaka la ditokiso tseo. Dibuka tsa rona di bontsha hore o setho sa Letsete mme o tshwaneleha jwalo ka mojalefa wa setho. Haeba o se setho sa Letsete mme o sa tshwanelehe ho ba mojalefa wa setho, o ka iphapanyetsa tsebiso ena. Jwalo ka motsamaisi wa Letsete, nka o netefaletsa hore re entse maiteko ohle ho netefatsa hore ditsiane tsa hao di dula di tshwana le hore melemo ya hao jwalo ka mojalefa wa setho e sireleditswe mme e ke ke ya ameha ka tsela e mpe ka lebaka la diphetoho tse hlokehang. Ele ho ka amohela diphetoho, balaodi ba Letsete ba tla etsa kopo ho Lekgotla le Phahameng la Afrika Borwa (Karolo ya Gauteng, Pretoria) ho latela karolo ya 13 ya Molao wa Taolo ya Thepa ya Letsete 57 wa 1988 (Trust Property Control Act 57 of 1988) (“ Kopo ya Lekgotla ”) ho amohela diphetoho. Lekgotla le Phahameng kahoo le tla shebisisa diphetoho ka hloko, mme le netefatse hore melemo ya hao jwalo ka mojalefa wa setho e dula e sirelleditswe. Lebaka la tsebiso ena ya bohlokwa ke ho hlalosa ka botlalo diphetoho, le ditlamorao tsa tsona ho ditokelo tsa hao tsa bonkakarolo jwalo ka mojalefa wa setho. Botho ba Letsete • Haeba o le setho sa Letsete, o tla dula o le setho sa Letsete. • O tla tshwaneleha le ho tswelapele ho tshwaneleha hoba mojalefa wa setho, ya nang le ditokelo ho ditsiane tsa Letsete, hafeela o lefa ditefiso tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tsa botho. Tefo ya ditefiso tsa botho • Jwalo ka setho sa Letsete, o tlameha ho tswelapele ho lefa ditefiso tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tsa botho ho makala a fapaneng a Kereke. Jwalo ka ha ele tlwaelo ho fihla kajeno, o tla fuwa resiti ha o lefa tefiso ya hao ya kgwedi le kgwedi ya botho. • Dikomiti tsa kereke di tla kenya ditjhelete tsa ditefiso tsa botho ho akhaonte ya banka e lebitsong la Letsete. • Ka ho lefa ditefiso tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tsa botho, o netefatsa botho ba hao ho Letsete jwalo ka mojalefa wa setho. • Ka kopo lemoha hore ditefiso tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tsa botho di tla dula di tshwana mme di ke ke tsa fetoha kapa tsa angwa ka lebaka la diphetoho. Ditsiane tse inshorilweng: tshireletso ya lepato, mafu a mahlonoko le kotsi ya motho • Hajwale, bajalefa bohle ba ditho ba ne ba fumana tshireletso bakeng sa ditsiane tsa lepato, ditsiane tsa mafu a mahlonoko le kotsi ya motho ka dipholisi tsa sehlopha tse batlilweng ke Letsete tse netefaditsweng ke Sanlam Developing Markets Limited (" Sanlam "). • Leha ho le jwalo, ka lebaka la phetoho ho molao wa inshorense, Letsete le Sanlam ha di sa hlola di tswelapele ka dipholisi tsa sehlopha. • Kahoo Letsete ha le sa tla kgona ho fana ka le/kapa la batla ditsiane tse inshorilweng ka dipholisi tsa sehlopha. Leha ho le jwalo, ditsiane tsa hao tse inshorilweng di ke ke tsa lahleha ha diphetoho di kenngwa tshebetsong .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=