FAQ - siSwati

6 o incwajana lensha yebulunga lenemigomo nemibandzela; kanye o incwadzi yakho yebulunga lesebuvele unayo, letawuchubeka isetjentiswe njengencwajana yetiliphu tekutsi ukhokhile, itawuchubeka isetjentiswe njengesiliphu sekukhokha kudzimate kufike lesikhatsi losidzingako sekuba nencwajana yesiliphu lensha noma levala lendzala. Ungalutfolaphi lwatiso lolungetiwe? • Sicela ushayele sikhungo setincingo saka KIA ku 0800 000 538 uma ufuna lolunye lwatiso lolungetiwe ngeSicelo senkantolo, indlela nemtselela waletingucuko letiphakanyisiwe nemibandzela yekontileka yemshwalense wePukwana ya Kganya nekontileka yemshwalense weThari ya Baruti pukwana ya Kganya lotawuniketwa bakaSanlam. • Kulokunye, sicela wati kutsi ikhophi yeSicelo Senkantolo, lokufaka ekhatsi litayitela lesikhwama lelichitjiyelwe, incwajana yekhophi yemigomo nemibandzela yebulunga nemigomo nemibandzela yekontileka yemshwalense yePukwana ya Kganya, Kanye naletinye tincwadzi letibalulekile, nayo itawuba khona kutsi itohlolwa esikhungweni setinsita lesisedvute sakaKIA nakuwebhusayithi yakaKIA www.mykganya.com . Imininingwane walapho kutfolakala khona tindzawo tetinsita teKIA ingatfolakala ku-www.mykganya.com . Yesekelwe baka ZCC • Sicela wati kutsi Lonemusa Umfundisi Lekunguye Bhishophi Dkt B E Lekganyane: o uyatisekela letingucuko kule eSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya nemitsetfosimiso yeSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya; kanye o kutsi ngivuma ngalokuphelele kutsi Sanlam abe ngumphakeli wetinsita tetinzuzo talomshwalensi lokuniketa litfuba wena ngekuhambisana nesivumelwano semshwalense wePukwana ya Kganya nekontileka yemshwalense weThari ya baruti pukwana ya Kganya. • Onkhe emalunga lazuzako angaba nesiciniseko kwekutsi letinzuzo lebaniketwa tona kwamanje nguleSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya titawuhlala njalo tivikelekile.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=