FAQ - siSwati

FAQ - siSwati IMIBUTO LEBUTWA NJALO NGALOKUPHATSELENE NETINGUCUKO TEBULUNGA KULETINZUZO TESIKHWAMA SEKGANYA Ngitfole satiso ngetingucuko ngebulunga bami kuLesikhwama Semali yeTinzuzo seKganya. Ngabe lobulunga buphatselene nani? Uma ngabe ulilunga leSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya, lesatiso sentelwe wena. Uma ngabe ungasilo lilunga leSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya, sicela ungasinaki lesatiso. Ngitfole satiso ngetingucuko ngebulunga bami kuLesikhwama Semali yeTinzuzo seKganya. Ngingahlala ngililunga laleSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya? • Uma ngabe ulilunga laleSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya, utawuchubeka ube lilunga laleSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya. • Utawuvumeleka uchubeke ulungele njengelilunga lelizuzako, lelifanele kutfola tinzuzo taleSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya, uma inkani nje uchubeka nekukhokhela imali yebulunga yanjalo ngenyanga. Ngitfole satiso ngetingucuko ngebulunga bami kuLesikhwama Semali yeTinzuzo seKganya. Ngutiphi tingucuko letitawentiwa kubulunga bami? • Kwanyalo, onkhe emalunga aleSikhwama Semali Yetinzuzo seKganya atfola ikhava yetinzuzo temgcwabo, tifo letingalapheki kanye netinzuzo takho nawutfole ingoti yemoto (" tinzuzo letinemshalense ") ngekusebentisa tinchubomgomo temacembu letiniketwa beSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya kantsi tilawulwa baka-Sanlam Developing Markets Limited (" iSanlam "). • Noma kunjalo, ngenca yetingucuko letikhona kulomtsetfo wemshwalensi, leSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya nebaka Sanlam angeke bachubeke nalamapholisi alamacembu. • LeSikhwama Semali Setinzuzo teKganya angeke sisakhona kukunika kanye/noma kutfolela letinzuzo talomshwalense ngekusebentisa lamapholisi alamacembu. Noma kunjalo, tinzuzo takho letinemshwalense angeke tilahleke kodvwa letinye tingucuko kufanele tentiwe kubulunga bakho . • Kute kutsi kwentiwe letingucuko letibaliwe, kuchitjiyelwa kuleSikhwama Semali Setinzuzo seKganya, kanye nekuchitjiyelwa ne/noma kucitfwa kufakwe leminye imitsetfosimiso lekhishwe Sikhwama Semali Yetinzuzo seKganya, tiyadzingeka. Letingucuko tinemtselela kuletinzuzo letikhaviwe naletinye tinzuzo le; naletinye tinzuzo letifana netinzuzo te-Leeto la Moria, lusito nawulinyalelwe yimoto endleleni netinzuzo tekulawula umgcwabo netinzuzo tekuhlolelwa imphilo lekahle (ngalokuphatselene nelikomidi lemalunga elisontfo langemalunga lazuzako) (" tinzuzo letingakhavwa "). • Letingucuko kubulunga bakho ngekuhambisana netinzuzo letikhaviwe tingalendlela lelandzelako: o Njengelilunga lelizuzako utawutfola inkotileka yemshwalense yePukwana ya Kganya, noma Sivumelwano seThari ya Baruti Pukwana ya Kganya uma ngabe kukhona emalunga ekomidi lekufanele azuze, njengoba lapha ibitwa ngalokufanako “ngesivumelwano semshwalense wePukwana ya Kganya ”, lelawulwa bakaSanlam, nekutsi utawuba ngumnikati wepholisi yaka Sanlam kutfola letinzuzo lebewuvele unato ngaphambilini letivela kuleSikhwama Semali Setinzuzo seKganya ngekuhambisana naletinchubomgomo talamacembu. Fundza lemigomo nemibandzela yalesivumelwano semshwalense wePukwana yaKganya Kanye nemshwalense wesivumelwano seThari ya Baruti Pukwana ya Kganya, ngekucophelela njengoba yehlukile lemigomo nemibandzela yeSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya. o Lokuchitjiyela kuleSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya Kanye nalemitsetfosimiso yeSikhwama Semali Yetinzuzo teKganya kutawugucuka kuphela ngendlela lapho

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=