FAQ - Setswana

FAQ - Setswana DIPOTSO TSE GANTSI DI BODIWANG KA GA DIPHETOTO MALEBANA LE GO NNA LELOKO LA LETLOLE LE DITSHIAMELO TSA KGANYA Ke amogetse kitsiso ka ga phetogo malebana le boloko jwa me jwa Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya. Boloko jono bo ka ga eng? Fa o le leloko la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya, kitsiso eno e romeletswe wena. Fa o se leloklo la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya, tsweetswee tlhokomologa kitsiso eo. Ke amogetse kitsiso ka ga phetogo malebana le boloko jwa me jwa Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya. A ke tla tswelela ke le leloko la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya? • Fa o le leloko la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya, o tla tswelela o ntse o le leloko la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya. • O tla tshwanelega e bile o tla nna o ntse o tshwanelega go nna leloko le le tshwanetseng go bona dithuso mo Letloleng, o na le tshwanelo ya go bona dithuso tsa la Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya fa fela o ntse o ntsha moneelo wa kgwedi le kgwedi wa go nna leloko. Ke amogetse kitsiso ka ga phetogo malebana le boloko jwa me jwa Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya. Go tla dirwa diphetogo dife mo bolokong jwa me? • Ga jaanong jaana, Bajaboswa botlhe ba e leng maloko a Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya ba duelwa madi a ditshiamelo a phitlho, a malwetse a a masisi le a ditshiamelo a go tlhagelwa ke kotsi (" ditshiamelo tsa inshorense ") ka dipholisi tsa setlhopha tse di rekilweng ke Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya le le mo go Sanlam Developing Markets Limited (" Sanlam "). • Lefa go ntse jalo, ka ntlha ya phetogo e e dirilweng mo molaong wa diinshorense, Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya le la Sanlam ga di tlhole di tswelela ka dipholisi tsa setlamo seno. • Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya ga le tlhole le tla kgona go ntsha le/kgotsa le leka go ntsha dithuso tsa inshorense ka dipholisi tsa ditlamo tseno. Le fa go ntse jalo, ga o kitla o latlhegelwa ke ditshiamelo tsa gago tsa inshorense mme o tshwanetswe ga dirwa diphetogo dingwe mo bolokong jwa gago . • Gore re dire diphetogo tse re buileng ka tsone, go mametlelelwa tokomane ya ditumalano ya Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya, le mametlelelo le/kgotsa go phimolwa le go emisediwa ga melawana e e ntshitshweng ke Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya go a tlhokega. Diphetogo tseno di akaretsa dithuso tsa inshorense; le ditshiamelo tse dingwe tse di jaaka tsa Leeto la Moria, dithuso tsa fa o nna le mathata mo tseleng, dithuso tsa tsamaiso ya phitlho; le melemo ya tshekatsheko ya itekanelo (mo malokong a komiti ya kereke a e leng maloko a a thusiwang ke letlole leno) (“ dithuso tse e seng tsa inshorense" ”). • Diphetogo tsa go nna leloko ga gago go ya ka ditshiamelo tsa madi a inshorense di ka mokgwa o o latelang: o Jaaka leloko le le tshwanelegang go bona dithuso mo letloleng o tlile go newa konteraka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya, kgotsa konteraka ya inshorense ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya fa o le leloko la komiti le le bonang melemo mo mading a letlole, e e simolotsweng ke Sanlam, e mme o tla nna mong wa dipholisi le Sanlam moo o tlileng o nna o bona dithuso tsa inshorense tse di tshwanang le tse di neng di ntshiwa ke Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya. Ithute melawana le dipeelo tsa Pukwana ya Kganya ya inshorense ya konteraka le konteraka ya inshorense ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya ke kelotlhoko ka gonne ga di tshwane le melawana le dipeelo tsa Letlole la Terasete la Ditshiamelo Tsa Kganya.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=