2022 Communications Flyer SS

• KuleSicelo Senkantolo, Inkantolo ingacelwa kutsi isho kwekutsi iSanlam ineligunya ngekwemtsetfo lekuniketa inchubomgomo kuwe, nekutsi iSanlam yenta njalo. Ngabe incwajana yebulunga bakho itawuntjintja ngenca yaletingucuko? • Uma ngabe Inkantolo Lephakeme ivumela Sicelo Senkantolo, utawutfola incwajana yebulunga lobusha lenemigomo nemibandzela lephatselene nemalungelo ebulunga njengoba kubufakazi yebulunga kuleSikhwama. Incwajana yemigomo nemibandzela yemalunga akho lamasha itawucala kusebenta ngalolusuku Lwekucala Kusebenta. • Lencwajana yemigomo nemibandzela yebulunga itawuba sesikhundleni sayo yonkhe imigomo nemibandzela leseyikhona yemalunga kuleSikhwama kusukela ngaloLusuku Lwekucala Kusebenta. • Lencwajana yemigomo nemibandzela yebulunga itawuniketwa kuwo onkhe emalunga lesekavele akhona mahhala hha . • Ungalahli incwadzi yakho lekhona yebulunga njengencwadzi leseyivele ikhona itawuchubeka isetjentiswe njengencwajana lenesiliphu sebufakazi bekukhokha lapho khona tonkhe tiliphu titawurekhodwa. Lencwajana yebulunga lekhona itawuhlala ikhona isebenta ngalokuphatselene nemininingwane lecuketfwe kuleLifomu leMPP kanye/noma lelifomu le-AMPP; imininingwane yeMarisiphi yanoma yiphi iLeeto la Moria; nemininingwane yanoma baphi bantfwana labondliwako. • Uma ngabe lencwadzi yakho leseyivele ikhona yebulunga seyigcwele, noma tilahlekile, incwajana lensha yetiliphu itawuniketwa nangabe ucedza kukhokha ngalamanani latayelekile ekutsenga. • Loku kusho kutsi, kusukela ngaLolusuku Lwekucala kusebenta utawuba netincwajana letimbili, lekutawuba kutsi,– o incwajana lensha yebulunga lenemigomo nemibandzela; kanye o incwadzi yakho yebulunga lesebuvele unayo, letawuchubeka isetjentiswe njengencwajana yetiliphu tekutsi ukhokhile, itawuchubeka isetjentiswe njengesiliphu sekukhokha kudzimate kufike lesikhatsi losidzingako sekuba nencwajana yesiliphu lensha noma levala lendzala. Ungalutfolaphi lwatiso lolungetiwe? Sicela ushayele sikhungo setincingo saka KIA ku 0800 000 538 uma ufuna lolunye lwatiso lolungetiwe ngeSicelo senkantolo, indlela nemtselela waletingucuko letiphakanyisiwe nemibandzela yekontileka yemshwalense wePukwana ya Kganya lotawuniketwa bakaSanlam. Kulokunye, sicela wati kutsi ikhophi yeSicelo Senkantolo, lokufaka ekhatsi litayitela lesikhwama lelichitjiyelwe, incwajana yekhophi yemigomo nemibandzela yebulunga nemigomo nemibandzela yekontileka yemshwalense yePukwana ya Kganya, Kanye naletinye tincwadzi letibalulekile, nayo itawuba khona kutsi itohlolwa esikhungweni setinsita lesisedvute sakaKIA nakuwebhusayithi yakaKIA www.mykganya.com . Imininingwane walapho kutfolakala khona tindzawo tetinsita teKIA ingatfolakala ku-www.mykganya.com . Yesekelwe baka ZCC Sicela wati kutsi mine: • ngiyatisekela letingucuko letikuleSikhwama nalemitsetfosimiso yaleSikhwama; ne • kutsi ngivuma ngalokuphelele kutsi Sanlam abe ngumphakeli wetinsita tetinzuzo talomshwalensi lokuniketa litfuba wena ngekuhambisana nesivumelwano semshwalense wePukwana ya Kganya. Onkhe emalunga lazuzako angaba nesiciniseko kwekutsi letinzuzo lebaniketwa tona kwamanje nguleSikhwama titawuhlala njalo tivikelekile. Lonemusa Umfundisi Lekunuye Bhishophi Dkt B E Lekganyane Lusuku: 28 / 02 / 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=