2022 Communications Flyer SP

• Ge eba o tšwela pele ka go lefela ditefelo tša boleloko, ebile ga o kgahlanong le Kgopelo ya Kgorotsheko, go tla tšewa gore o amogetše neo ya kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya, gomme kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya e tla thoma go šoma ka Letšatšikgwedi leo le ngwadilwego. • Ka gare ga Kgopelo ya Kgorotsheko, Kgorotsheko e tla kgopelwa go laela gore Sanlam e dumeletšwe go o abela pholisi, gomme Sanlam e dire bjalo. Aa e ka ba pukwana ya gago ya boleloko e tla fetoga bjalo ka dipoelo tša diphetogo? • Ge eba Kgorotsheko ya Godimo e dumelela Kgopelo ya Kgorotsheko, o tla amogela pukwana ye mpsha ya mabaka le dipeelano tša boleloko tšeo di šomanago le ditokelo tša gago tša boleloko le bjalo ka bohlatse bja boleloko bja gago go Therasete. Pukwana ya gago ya mabaka le dipeelano tše dimpsha tša boleloko e tla thoma go šoma go tloga ka Letšatšikgwedi la go Thoma go šomišwa. • Pukwana ya mabaka le dipeelano tše dimpsha tša boleloko e tla dula legatong la mabaka le dipeelano tšeo di šomago tša boleloko go Therasete go thoma ka Letšatšikgwedi la go Thoma go šomišwa. • Pukwana ya mabaka le dipeelano tše dimpsha tša boleloko e tla abelwa maloko ka moka ao a lego gona a baholegi ntle le tefo . • O se ke wa lahla puku ya gago yeo e lego gona ya boleloko bjalo ka ge puku ya gago yeo e lego gona ya boleloko e tla tšwela pele go ka šomišwa bjalo ka pukwana ya rasiti ya go lefela fao ka gare dirasiti ka moka di tla ngwalwago. Puku ya gago ya boleloko yeo e lego gona e tla dula e šoma go šeditšwe dinhla tšeo di lego ka gare ga Fomo ya MPPF le/ goba Fomo ya AMPP; dinhla tša Dirasiti dife goba dife tša Leeto la Moria; le dinhla tša bana bafe goba bafe ba go lelwa. • Nako ye puku ya gago ya boleloko yeo e lego gona e tletše, goba di timetše, pukwana ye mpsha ya dirasiti tša ditefelo e tla abiwa kgahlanong le tefelo ya theko yeo e tlwaelegilego. • Se se hlaloša gore, go thoma ka Letšatšikgwedi la go Thoma go šomišwa, wena o tla ba le dipukwana tše pedi, e lego,– o pukwana ya mabaka le dipeelano tše dimpsha tša boleloko; le o puku ya gago yeo e lego gona ya boleloko, yeo e tla tšwelago pele go šomišwa bjalo ka pukwana ya dirasiti tša ditefelo go fihlela nako yeo ka yona o hlokago pukwana ye mpsha goba pukwana ya go ba legatong la dirasiti tša ditefelo. Naa o ka hwetša kae tshedimošo ya tlaleletšo? O kgopelwa go ikgokaganya le lefelo la megala la KIA go 0800 000 538 ge eba o nyaka tshedimošo ya tlaleletšo ka ga Kgopelo ya Kgorotsheko, sebopego le ditlamorago tša diphetogo tšeo di akantšwego go mabaka le dipeelano tšeo di swanetšego go abja ke Sanlam tša kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya. Ge re tšwela pele, o kgopelwa go hlokomela gore khophi ya Kgopelo ya Kgorotsheko, yeo e akaretšago molao woo o fetošitšwego wa therasete, khophi ya pukwana ya mabaka le dipeelano tša boleloko gammogo le mabaka le dipeelano tša kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya, mmogo le dingwalwa tše dingwa tša bohlokwa, le tšona di tla ba gona gore di hlahlobje lefelong kgauswi kgauswi le wena la ditirelo tša KIA, le godimo ga weposaete ya KIA go la www.mykganya.com . Dintlha tša mafelo a ditirelo tša KIA di ka hwetšwa go www.mykganya.com Thekgo go tšwa go ZCC O kgopelwa go hlokomela gore Nna: • ke thekga diphetogo go Therasete; le melawana ya Therasete; ebile • ke dumelelana le Sanlam bjalo ka mothekgi wa mašeleng go dikholego tša inšorentshe yoo a hlamago kabelo go go ya le ka kontraka ya inšorentshe ya Pukwana ya Kganya. Maloko ka moka a baholegi ga ba tshepe gore dikholego tšeo ba di abelwago ke Therasete gabjale di tla dula di šireletšegile. Lešoko la Gagwe, Moruti wa Maleba, Mopišopo Dr B E Lekganyane Letšatšikgwedi: 28 / 02 / 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=