FAQ - isiNdebele

FAQ – isiNdebele IMIBUZO ETHANDWA UKUBUZWA MAYELANA NAMATJHUGULUKO WOBULUNGA KU- KGANYA BENEFITS FUND TRUST Ngithole isaziso ngamatjhuguluko wobulunga bami ku-Kganya Benefits Fund Trust. Bumayelana nani ubulunga? Nangabe ulilunga le-Kganya Benefits Fund Trust, isaziso lesi senzelwe wena. Nangabe awusililunga le-Kganya Benefit Fund Trust, ungasithatheli ehloko isaziso lesi. Ngithole isaziso ngamatjhuguluko ebulungeni bami be-Kganya Benefits Fund Trust. Ngingahlala ngililunga ku-Kganya Benefits Fund Trust? • Nangabe ulilunga le-Kganya Benefits Fund Trust, uzokuhlala ulilunga le-Kganya Benefits Fund Trust. • Uzokulungela godu uragele phambili ngokulungela ukuba mzuzi welunga, ulungele nokuthola iinzuzo ze-Kganya Benefits Fund Trust, kwaphela nangabe ubhadela umnikelo wakho wobulunga waqobe yinyanga. Ngithole isaziso ngamatjhuguluko akubulunga bami ku-Kganya Benefits Fund Trust. Ngiwaphi amatjhuguluko azokuba khona ebulungeni bami? • Okwanjesi, boke abazuzi bamalunga we-Kganya Benefits Fund Trust bathola ikhava yeenzuzo zomngcwabo, zamagulo athuseleako nezeengozi (" iinzuzo ezi-intjhoriweko ") ngamapholisi wesiqhema zivikelwe yi-Kganya Benefits Fund Trust ngaphasi kwelawulo le-Sanlam Developing Markets Limited (" i-Sanlam "). • Nanyana kunjalo, ngonobangela wamatjhuguluko asemthethweni we-intjhorensi, i-Kganya Benefits Fund Trust ne-Sanlam angekhe zisaragela phambili ngamapholisi wesiqhema. • Ngalokho-ke iThrasti angekhe isaragela phambili ngokunikela godu/nofana ukunikela ngeenzuzo ezi-intjhoriweko ngamapholisi wesiqhema. Nanyana kunjalo, inzuzo zakho ezi- intjhoriweko angekhe zalahleka kodwana kuzokuba namatjhugulukwana abakhona ebulungeni bakho . • Ukuze usebenze ngamatjhuguluko ekukhulunywe ngawo, kufuneka kube nokukhitjelelwa ebunikazini bethrasti ye-Kganya Benefits Fund Trust, nesikhibelelo godu/nofana isibuyekezo nesijamiselelo semigomo ekhutjhwe yi-Kganya Benefits Fund Trust. Iinzuzo lezi ziba nomthelela eenzuzweni ezi-intjhoriweko; nezinye iinzuzo ezinjengeze-Leeto la Moria, iinzuzo zokusizwa endleleni; iinzuzo zokulawulwa komngcwabo; begodu neenzuzo zokuhlola amaphilo amahle (nangabe amalunga wekomidi lesondo abazuzi bbamalunga) (" iinzuzo ezingaka- intjhoriwa "). • Aamatjhuguluko ebulungeni bakho ngokuya ngeenzuzo ezi-intjhoriweko ngalendlela: o Njengomzuzi welunga, uzokuthola i-Pukwana ya Kganya insurance contract, nofana iThari ya Baruti ya Kganya insurance contract nangabe amalunga wekomidi abazuzi bamalunga, ngokulawulwa yi-Sanlam, begodu“ kuba mnikazi wepholisi ye-Sanlam ” ngeenzuzo ezifana nazo leza ebegade uzithola ngaphambilini ngokulawulwa yi- Kganya Benefits Fund Trust ngokuya ngemigomo yamapholisi weenqhema. Funda kuhle imigomo nemibandela ye-Pukwana ya Kganya insurance contract ne-Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya insurance contract ngombana iyahluka kunemigomo ye- Kganya Benefits Fund Trust. o Iinkhibelelo ku-Kganya Benefits Fund Trust nemigomo eku-Kganya Benefits Fund Trust zizokutjhugulula kwaphela indlela abazuzi bamalunga bafikelela ngayo eenzuzweni ezi-injthoriweko. Lokhu kuzokwenzakala ngokujamiselela iinzuzo ezinikelweko zanjesi ezinikelwa ngethabo yi-Kganya Benefits Trust ngalezi – § kulilungelo lamandla we-Kganya Benefits Fund Trust ukubhadelwa kwamaphrimuyamu; begodu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=